تاریخچه فوتبال افغانستان.

مطلب وعکس ارسالی فدراسیون محترم فوتبال افغانستان ودو قطعه عکس اخیر از عکسهای ارسالی محترم سید عظیم شاه غریب زاده میباشد که با ابراز تشکر از ایشان منتشر شد