پیشکسوتان فوتبال افغانستان

 

 

زندگینامه مختصرذین العابدین عثمانی

 

محترم عثمانی صاحب بار ها بخاطر کار وفعالیت خستگی ناپذیر مورد تقدیر مقامات دولت وقت قرار

گرفته اند

سال 1345تقدیر نامه درجه سوم از طرف شخص وزیر معارف وقت اقای عثمان انوری

سال1346تقدیر نامه درجه دوم 

سال 1347 تقدیر نامه درجه دوم

سال 1348مدال پوهنه ازطزف شخص وزیر معارف وقت

همچنان دریافت تحسین نامه ها منحیث بازی کن خوب ازجمله افتخارات فعالیت ورزشی عثمانی صاحب بشمار میرود 

 


 

  

زندگینامه مختصر صابر روحپرور
نوشته : حسین آقا جوادی
 
الحاج محمد صابر روحپرور درسال 1332 خورشیدی درشهر کابل بدنیاآمد. تعلیمات ابتدائی را بین سالهای 1338-1343
درمکتب ابتدائیه منوچهری کابل فراگرفته وازسال 1343 الی 1349تعلیمات متوسطه رادر لیسه حبیبیه به پایان رسانیده است بعداز فراغت ازلیسه حبیبیه درسال1351 شامل دانشکده زراعت دانشگاه کابل شده وبعدازایایان مؤفقانه تحصیلات عالی درسال 1354 دیپلوم خویش را بدست آورد.
روحپرور بعد ازختم تحصیلات وسپری نمودن خدمت زیر بیرق درسال1976 درکمیته ملی المپیک شامل کار گردیده وبحیث معاون فدراسیون فوتبال افغانستان ایفای وظیفه مینمود. ازسال1980 درکشور آلمان مهاجرت نموده  واکنون در شهر هامبورگ زندگی مینماید.
فعالیتهای ورزشی:
روحپرور زمانیکه کودکی بیش نبود به ورزش علاقه زیا داشته بخصوص در رشته فوتبال شوق وعلاقه فراوان نشان میداد.واستعداد وتوانائی های خودرا دربازی فوتبال به نمایش میگذاشت.
درسال 1347 شامل تیم فوتبال (پاس) گردیده والی سال 1351 بهحیث عضو وکپتان این تیم فعالیت میکرد.
درسال 1353 عضویت تیم فوتبال دانشگاه کابل را حاصل نمود.
ازسال 1354 الی سال 1355درکلب بامیکا فوتبال میکردوازسال 1355الی سال1358 درتیم فوتبال هندوکش بازی میکرد.
ازسال 1974افتخار عضویت تیم ملی فوتبال افغانستان را حاصل نمودده وازسال1978الی1980 کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان بود. ازسال 1980 به آلمان مهاجرت نمود در دیار هجرت نیز به فعالیتهای ورزشی ادمه داده است:
ازسال1981 الی 1984عضو وکپتان تیم افغانهای مقیم پدر بن بود. ازسال1985 الی 1987 ترینر تیم فوتبال                                                  
بود که تیم متذکره درهمین سال به مقام قهرمانی رسیده ودر لیگ بالا تر ارتقا کرد (V.F.J…. Helmern)
موصوف درسال 1989ازشهر پدربن در شهر هامبورگ نقل مکان نموده وهمچنان به فعالیتهای ورزشی وتشویق ورزشکاران جوان ادامه داده است.ومدت 2سال به حیث رئیس تیم فوتبال آریانا-هامبورگ ایفای خدمت کرده است.
ازسال 2004تااکنون همکار افتخاری فدراسیون فوتبال افغانستان بوده ونظر به تقاضا ودرخواست فدراسیون بخاطر تقویت تیم ملی فوتبال کشور ،بازیکنان ورزیده راازآلمان وسایر کشور های اروپای انتخاب وفرستاده است .همواره باکمیته محترم المپیک افغانستان وفدراسیون فوتبال همکاری داشته ودارد.
صابر روحپرردرمسابقات فوتبال ملی ومنطقوی اشتراک نموده وجهت اجرای مسبقات به کشور های پاکستان ،بنگله دیش،عراق،کویت واتحادشوروی سابق سفر کرده است.

 
 
زندگینامه مختصرعبدالبصیر ناصری  
نوشته : حسین آقا جوادی
 
الحاج عبدالبصیرناصری درسال 1331خورشیدی درقریه لوگرلام ولسوالی قرغه ئی ولایت لغمان چشم به جهان کشود.
تحصیلات ابتدائی رادر مکتب موفق هرات آغاز نموده وبعدادرسال1339 ازصنف ششم مکتب سید جمالدین افغان فراغت حاصل نمود.
درسال 1345 شامل لیسه عالی حبیبیه گردیده و بعداز ختم موفقانه تحصیل درسال 1351ازلیسه حبیبیه فارغ شد .
ازسال1352 الی سال 1368 عضو فنی ریاست المپیک بوده وبحیث ریفری ملی وکاندید ریفری بین المللی ایفای وظیفه میکرد.
ایشان نظر به شوق وعلاقه که به فوتبال داشتند از آوان طفولیت به این ورزش رو آورده وبا عشق ودلبستگی آنراادامه دادند.
ازسال 1347 تا 1351 عضو تیم کودکان دوم واول لیسه حبیبیه بوده وازسال 1351 الی 1352
عضویت تیم منخب معارف راداشت ،ازسال 1353شامل کلب میوند شده ،ازسال 1354الی 1357 درکلب باختر فتبال میکرد.
ازسال 1357 الی سال 1358عضویت تیم منتخب اردو راحاصل نموده،ازسال 1358 الی1363درتیم کلب کابورا بازی میکرد.
موصوف درسال 1367 جهت تحصیلات ورزشی دررشته فوتبال عازم کشور آلمان شرقی وقت گردیده ودرسال 1369 بعداز انجام
تحصیلات واخذ دیپلوم ترینری به وطن بازگشت.
بین سالهای 1365و1368ترینر تیم ملی جوانان وتیم منتخب اردوبوده درسال 1369ترینری تیم ملی فتبال کشور را بعهده داشت.
الحاج ناصری درمسابقات ملی ومنطقوی بسیار اشتراک نموده که ازیکتعدا آن نام برده میشود:
- درسال 1354اشتراک در مسابقات آسیائی جوانان درکویت وشرکت در جام ملت های آسیادر عراق.
- درسال 1355شرکت در مسابقات جام علی جناح درشهر کراچی پاکستان.
-درسال 1357 اشتراک در مسابقات جام ملتهای آسیا در بنگله دیش.
- درسال 1358سهمگیری واشتراک در مسابقات جام آغاخان در بنگله دیش.
-.1359شرکت درمسابقات اسپارتیات شهر تاشکنت کشور ازبکستان.
-ازسال 1353الی 1356 اشتراک در مسبقات جشن جمهوریت (26سرطان)
-ازسال 1353 خورشیدی الی سال 1363اشتراک همه ساله در مسابقات دوستانه در کشور اتحادشوروی سابق.
 

 


 

علی عسکر لعلی 

خلص سوانح
 
علی عسکر لعلی فرزند محمد علی لعلی
سال و محل تولد: 28 سنبله 1338 مطابق 19 سپتمبر 1959 در کابل
تحصیلات:
1965 الی 1976:                            مکاتب ابتداییه و لیسه (فارغ از از لیسه غازی)
1976 الی 1979:                            تحصیلات عالی در فاکولته زراعت دانشگاه کابل
اگست 1982 الی جنوری 1984:         تغییر رشته تحصیلی از زراعت به ریاضیات و                 
         کامپیوتردر کالج دانشجویی شهر مونستر آلمان          (Studienkolleg in Münster)
اکتبر 1984 الی جولای 1987:           تحصیلات عالی در رشته ریاضیات و کامپوتر
                                                   دردانشگاه شهر پدربورن آلمان
اگست 1988 الی جون 1990:            کسب درجه تحصیلی انفارماتیک اسیستنت از
                                                  انستیتوت (ب ای ب) شهر پدربورن
                 Informatikassistant bei (BIB)
اگست 1990 الی جون 1992:            کسب درجه تحصیلی منجمنت بانک اطلاعات
                                                  در انستیتوت انبیت در شهر پدربورن
    Datenbankadminastrator bei (INBIT)
تجربه کاری در رشته های غیر ورزشی:
جنوری 1993 الی دسامبر 1996:       معلم زبان آلمانی در کورس های زبان خانم شولر
                                                  در دانشگاه شهر پدربورن
فبروری 1997 الی اکتبر 1999:        برنامه نویس رشته کامپیوتر در موسسه کامپیوتر
                                                 (کاسی سفت مایند ویر) در شهر دتمولد آلمان
 Programmierer bei (CASISOFT MINDWARE)in Detmold
مارچ 2000 الی نوامبر 2002:          کار شخصی در بخش صادرات و واردات
درجات تحصیلی در رشته فوتبال:
1996:                                کسب لایسنس (سی) فدراسیون فوتبال آلمان
                                                 DFBC-Lizenz
2003:                                کسب لایسنس (ب) فدراسیون فوتبال آلمان و
                                         کسب عنوان مدرس مربیان از فدراسیون فوتبال آلمان
               DFB B-Lizenz und Trainerausbilder
2007:                                کسب لایسنس (الف) فدراسیون فوتبال آلمان و یوفا
                                         کسب عضویت فدراسیون فوتبال آلمان در بخش
                                         کارشناسان مشغول درخارج از آلمان
DFB und EUFA A-Lizenz und DFB-Auslandsexperte
2010:                                کسب عنوان مدرس فیفا در بخش فوتبال نونهالان
FIFA Trainerausbilder im Bereich (Grassroots)
 
فعالیت های ورزشی:
1974 الی 1976:             عضو تیم های پروانه، باختر، هندوکش وتیم ملی جوانان
                                     کشور
1976 الی 1979:             عضو تیم های دانشگاه کابل، هندوکش، کابل ب و تیم ملی
 
1979:                           مربی تیم لاله ها
1981 الی 1984:             عضو تیم فوتبال افغانهای مقیم شهر پدربورن آلمان
1985 الی 1993:             عضو تیم های مختلف آلمانی
          Bezirksliga, Landesliga und Verbandsliga
1994 الی 2002:             مربی تیم های مختلف ترکی و آلمانی
                 Kreisliga, Bezirksliga und Landesliga
2003:                           برگشت به افغانستان وهمکاری با فدراسیون فوتبال
                                    افغانستان به ماموریت فدراسیون فوتبال آلمان و کمیته
                                    ملی المپیک آلمان
2003 الی 2008                -  تربیه بیش از 80 مربی فوتبال بزرگسالان و جوانان
                                      - تربیه بیش از 30 مربی و داور فوتبال زنان
                                      -  همکاری مستقیم با مربیان تیم های ملی برگسالان،
                                          جوانان و زنان
                                      - ترویج سبک فوتبال مدرن در افغانستان
                                      -  ایجاد اساسنامه ها، اصولنامه ها و مقررات در ساحات
                                         مختلف فوتبال
                                      - فراهم سازی بیش از ده بار سفر تیم ها، مربیان و داوران
                                         جهت آموزش به آلمان
                                      -  بنیانگذاری فوتبال زنان به همکاری فدراسیون فوتبال
                                      -  بنیانگذاری تیم های ملی جوانان زیر سنین 21، 19، 17،
                                        15 و 13 سال به همکاری فدراسیون فوتبال افغانستان    
                                      - همراهی تیم های ملی در مسابقات بین المللی و همکاری
                                         با مربیان این تیم ها
                                      -  فراهم سازی زمینه بهتر تمرین با در اختیار گذاشتن
                                         وسایل مدرن تمرینی برای تیم های ملی
                                      - ایجاد مدرسه فوتبال هندوکش و تربیه 600 طفل به کمک
                                         کمیته کمک های شهر پدربورن و همکاری مستقیم سمیع
                                         الله اسد و شفیق اسد
                                      - ایجاد لیگ جوانان در رده های سنی 10، 12 و 14 سال
مارچ الی جون 2009:           سکرتر جنرال کمیته المپیک و فدراسیون فوتبال افغانستان
2009 و 2010:                   مدرس فوتبال در کشور بنگله دیش به ماموریت فدراسیون
                                        فوتبال و کمیته ملی المپیک آلمان برای مدت سه ماه
جون 2010:                        مدرس فوتبال مربیان فوتبال نونهالان در کشور
                                        ترکمنستان به ماموریت فیفا
آثار ورزشی:
نویسنده کتاب "تمرینات مدرن فوتبال" برای مربیان فوتبال در افغانستان
همکاری با 7 دانشجوی رشته ورزش دانشگاه پدربورن در نوشتن کتاب " نصاب تعلیمی فوتبال برای اطفال افغانستان" به زبان آلمانی و برگردان فارسی آن.
برگردان فارسی کتاب فیفا "رهنمود برای داوران و کمک داوران " از زبان انگلیسی.
 

 

 Said Azim Shah Garibzada

 
Scherferderstr.22     ●         33100 Paderborn    ●         Telefon 05251/ 64745       
___________________________________________________________________
 
 
                                    Lebenslauf ( persönlich)
 
Persönliche Daten
 
 Geburtsdatum                       05.05.1957
 
 Geburtsort                             Kabul ( Afghanistan )
 
Staatsangehörigkeit                        deutsch
 
Familienstand                       verheiratet
 
 
Schulausbildung
 
1964 – 1971                         Grundschule Kabul
                                              
1971– 1978                         Gymnasium Kabul
 
Schulabschluss                    Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
                                              
 
 
Wehrdienst
 
1978- 1979                           Wehrdienst in Kabul
 
 
Berufliche Tätigkeiten
 
1979- 1980                           Beamter beim Olympischen Komitee in Kabul
 
1980- 1981                           Sprachkurs an der Universität Paderborn zum Erlernen der deutschen Sprache
 
1982- 1989                           Angestellt als Maschinenbediener bei der Firma Nixdorf in Paderborn
 
 
1989- 1993                           Verschiedene Tätigkeiten bei der Firma Nixdorf in Paderborn:
 
                                               Springer im Bereich der Produktion
                                               Montierer in der IFCT Abteilung
                                               Automatische IC Bestückung
                                               Fehlerbeseitigung
                                               Montage
                                               Lötänderung
                                               Funktionsprüfung
 
1993- 2003                           Logistiker bei der Firma Weidmüller GmbH & Co. KG in Paderborn 
                              
Sonstiges:
 
April 2005- März 2006         Netzwerk IN BIT in Paderborn
                                             
April 2007- Januar 2008     IN VIA Holzwerkstatt Paderborn
                                               Lagerist bei der Firma Praktiker GmbH in Paderborn
 
Februar 2008                        Praktikum bei der Firma Praktiker GmbH als Lagerist in Paderborn
 
November 2008-                  Fortbildungsakademie der Wirtschaft in Paderborn
April 2008
 
Mai 2008- August
2008                                      Erfahrung Gewinnt 50 Plus
 
November 2008-
April 2009                             Fortbildungsakademie der Wirtschaft in Paderborn
 
Besonderes                          Teilnahme an 43 Länderspielen für die afghanische Fussball Nationalmannschaft
                                              
                                    Lebenslauf ( sportlich)
 
 
Stationen als Spieler
 
1970 – 1972                         Parwana Club Kabul
                                              
1972– 1974                         Schulmannschaft Habibia Gymnasium Kabul
 
1974- 1976                           Auswahlmannschaft Marif Kabul
 
1976                                      Debüt A- Nationalmannschaft Afghanistan
 
1976- 1980                           1. Seniorenmannschaft Hindukusch
 
1980- 1984                           2. Seniorenmannschaft TUS 07/ 10 Schloß Neuhaus
( Verbandsliga) bestehend aus ehemaligen afghanischen Nationalspielern ( Foto 8)
 
1984- 1987                           FC Paderborn ( Amateur- Oberliga Westfalen; Foto 9)
 
1987- 1989                           Tura Elsen ( Bezirksliga; Foto 10)
 
1989- 1992                           BV Bad Lippspringe ( Bezirks- und Landesliga; Foto 11)
 
1992- 1997                           SV Marienloh ( Bezirksliga)
                           
Stationen als Trainer
 
1993 – 1997                         A- Jugend SV Marienloh
                                               ( Aufstieg in die Bezirksliga Saison 1992/ 1993; Foto 12)
                                              
1998– 2000                         1. Seniorenmannschaft SV Marienloh ( Foto 13)
 
2003- 2004                           1. Seniorenmannschaft SV Marienloh
 
Seit 2004                              Vorstandsmitglied SV Marienloh
 
Sportliche Erfolge in Afghanistan
 
1976                                                                             2. Platz A- Nationalmannschaft Afghanistan Quaid’s Azam’s Centenary International Football Tournament
( Foto 1 + 2)
                                              
1977                                      Teilnahme 19 th Asian Youth Football Tournament Tehran ( Iran) ( Foto 3+4)
 
1979                                                                             Asian Cup Qualifying Tournament Bangladesh
 
15. AGA KHAN Gold Cup Bangladesh ( Foto 6)
 
1980                                      Vorbereitung auf das jährliche Turnier während des Unabhängigkeitsfestes in Kabul ( Foto 7)
                                 
Erworbene Lizenzen
 
1978                                      Teilnahme am Fifa World Developement Programme in Kabul ( Foto 14)
                                               
                                               Teilnahme German Football Coaching Course Kabul
                                               ( Foto 15)
 
Afghanistan Hilfe Paderborn e.V.
 
 
Seit 1980 leben fast alle Fußballer der Nationalmannschaft Afghanistan mit ihren Familien in Paderborn. Weiterhin mit ihrer Heimat verbunden und solidarisch mit der Bevölkerung in Afghanistan wollten sie die Welt auf das Elend in Afghanistan aufmerksam machen und aktiv die Not in Afghanistan bekämpfen.
 
So wurde 1984 von in Paderborn lebenden afghanischen Sportlern der Verein AfghanistanHilfe Paderborn e.V. gegründet.
Der Verein verfolgt humanitäre, medizinische, bildungspolitische und sportfördernde Ziele.
 
AfghanistanHilfe Paderborn konnte dank der Spenden von Privatpersonen, Schulen und Organisationen viel bewegen - bisher 7 Schulen bauen, das Projekt LEARN & play ins Leben rufen, Sport- und Fußballprojekte auch für Mädchen fördern und Patenschaften vermitteln.
Ferner unterstützt der Verein Kranken- und Waisenhäuser und beteiligt sich am Wiederaufbau Afghanistans.
 
Den Grundstein für den Verein legten insbesondere Saber Rohparwar sowie Prof. Dr. Waltraut Schöler.
 
Seit 2003 konnten insbesondere durch Ali Askar Lali, Sameulla Assad und Shafiq Assad zahlreiche Fortschritte im sportlichen und bildungstechnischen Bereich realsiert werden
 
 
 
 

 

  

 


 

 
 
 
.