بازگشت حمید رحیمی از کابل

 

 

بازگشت حمید رحیمی از سفر وطن
حمید رحیمی قهرمان بوکس جهان WBU امروز دوشنبه 12 مارچ 2012 ازسفر وطن مع الخیر به هامبورگ بازگشت نمودند. در میدان هوائی هامبورگ محترم نوراحمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا محترم الحاج محمد صابر روحپرور رئیس اتحادیه ورزشی افغانان مقیم آلمان ، محترم الحاج زلمی خیرخواه ومحترم حسین آقا جوادی اعضای هیآت مدیره ، محترم محمد حسن سابق عضو تیم ملی بوکس افغانستان ، یکتعداد جوانان ورزشکار واعضای محترم خانواده رحیمی ، از آقای رحیمی ومنیجر ایشان محترم سمیع سحاب استقبال نمودند. قابل تذکر است که حمید رحیمی بعداز کسب عنوان قهرمانی جهان بوکس ، بدعوت کمیته ملی المپیک افغانستان وفدراسیون ملی بوکس کشور عازم کشور گردیده وبعد از سپری نمودن یکهفته به هامبورگ باز گشت نمودند. آقای سحاب گفتند که سفر ایشان بسیار عالی پلانگذاری واجرا گردیده وحمید رحیمی از این سفر ودیدار شان با مردم وعلاقمندان بخصوص جوانان کشورومقامات بلند پایه دولتی ، بسیار راضی وخرُسند میباشند. قرار است رحیمی یک مسابقه بوکس رادر سطح جهانی درکابل تحت نام مبارزه بخاطر صلح وبرضد خشونت، اجرا نماید.